REGULAMIN KONKURSU "TWOJA PYSZNA KACZKA"§1

Nazwa Konkursu: "Twoja Pyszna Kaczka"

§2

Organizatorem Konkursu jest PRZETWÓRNIA DROBIU SZTUDER ul. Ruciana 6, 66-004 Racula, NIP PL 973-076-57-31, REGON 080022137

§3

Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 października 2010 r., a kończy się w dniu 31 grudnia 2010 r. Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 stycznia 2011 r. na stronie www.pysznakaczka.pl

§4

Konkurs dotyczy następujących produktów: KACZKA ORIENTALNA
KACZKA TRADYCYJNA
produkowanych przez PRZETWÓRNIĘ DROBIU SZTUDER

§5

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy PRZETWÓRNIA DROBIU SZTUDER oraz firm współpracujących przy organizacji Konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§6

Uczestnik Konkursu poprzez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji Konkursu oraz w celach dowodowych i statystycznych. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

§7

Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§8

Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne oraz równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu Konkursu w całości – uczestnik ponadto zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§9

Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać do Organizatora autorski przepis na przygotowanie potrawy, której podstawą jest Kaczka Orientalna lub Kaczka Tradycyjna PD SZTUDER wraz z autorskim zdjęciem kompozycji podania.

§10

Uczestnik konkursu oświadcza, iż przesłane przepisy i fotografie zostały wykonane przez niego osobiście i nie naruszają praw autorskich osób trzecich.

§11

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatną prezentację swoich prac na wystawie towarzyszącej konkursowi, wszelkich publikacjach pokonkursowych, w materiałach reklamowych i promocyjnych oraz na stronach internetowych Organizatorów konkursu.

§12

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:
1. Najlepszy przepis
2. Najlepsza kompozycja

§13

Nagrody:
Dla zwycięzcy w kategorii "Najlepszy przepis" przewidziana jest nagroda pieniężna w wyskości 500 zł. Dla zwycięzcy w kategorii "Najlepsza kompozycja" przewidziana jest nagroda pieniężna w wyskości 500 zł.

§14

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej na stronie www.pysznakaczka.pl

§15

Łączna pula nagród w Konkursie wynosi 1000 zł.

§16

Nagrody zostaną wysłane na konta zwycięzców konkursu do dnia 28 lutego 2011 r.

§17

Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

§18

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych uniemożliwiających kontakt oraz przesłanie nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Zwycięzcy. W takim przypadku Zwycięzca traci prawo do nagrody. Nie wydane nagrody pozostają własnością Organizatora.

§19

Reklamacje mogą być zgłaszane podczas trwania całego Konkursu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia ostatecznego wydania nagród. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§20

Reklamacje rozpatruje ostatecznie Organizator.

§21

Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji.

§22

Niniejszy regulamin oraz Zwycięski przepis i zdjęcie będą opublikowana na www.pysznakaczka.pl po zakończeniu konkursu.

§23

W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.